M จะปิดกิจการในวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยพนักงานจะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงขอทราบว่า กรณีพนักงานอายุระหว่าง 58 - 59 ปี มีอายุงานเกินกว่า 20 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาแล้ว 15 ปี ไม่สามารถทำงานจนครบเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของ M ได้ เนื่องจาก M ปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานดังกล่าว จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่พนักงานได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อออกจากงานเพราะเกษียณอายุ โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์หรือไม่

เงินที่ได้รับจากการเลิกจ้าง กรณีปิดกิจการและปิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัท ท. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท A เป็นเจ้าของอาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาดังกล่าว ต่อมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 บริษัท A ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอาคาร เนื่องจากอาคารมีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยให้ดำเนินการปรับปรุงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง บริษัท A ได้ปิดอาคารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทย้ายสำนักงานสาขาไปนนทบุรี โดยบริษัทได้ยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.09) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทขอยกเว้นค่าปรับอาญากรณีความผิดดังกล่าวได้หรือไม่

ขอยกเว้นค่าปรับอาญา เนื่องจากยื่นแบบ ภ.ธ.09 เกินกำหนดเวลา

นาย ก ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งบุหรี่ (ป.1) ของโรงงานยาสูบ นาย ข ประกอบกิจการเป็นผู้ขายส่งช่วงบุหรี่ (ป.2) ของโรงงานยาสูบ นาย ค ประกอบกิจการเป็นผู้ขายปลีกบุหรี่ (ป.3) ของโรงงานยาสูบ มีเงินได้พึงประเมินจากการขายบุหรี่ในปีภาษี 2555 เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94 และ ภ.ง.ด.90) นาย ก ข ค ต้องนำเงินได้พึงประเมินจากการขายบุหรี่ครึ่งปีและทั้งปี มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2555 หรือไม่

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็น ผู้ขายส่ง ( ป.1) ผู้ขายส่งช่วง (ป.2) หรือผู้ขายปลีก (ป.3) มี เงินได้พึงประเมินจากการขายสินค้ายาสูบอย่างเดียว จะได้รับยกเว้นภา

นาย ก. มีเงินได้จากเงินปันผลทั้งที่ได้รับเครดิตภาษี และไม่ได้รับเครดิตภาษี ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 นาย ก. นำเงินปันผลที่ได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่น ตามหนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0706/4507 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ต่อมา กรมสรรพากรมีมติคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือคำร้อง (กพอ.) ครั้งที่ 4/2550 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2550 และหนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0702/931 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 หากผู้มีเงินได้เลือกที่จะนำเงินปันผลมารวมคำนวณกับเงินได้อื่น ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินปันผลที่ได้รับในปีภาษีจากผู้จ่ายเงินปันผลทุกรายมารวมคำนวณภาษี ซึ่งรวมถึงเงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีด้วย นาย ก. จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 สำหรับปีภาษี 2550 เพิ่มเติม เพื่อนำเงินปันผลที่ไม่ได้รับเครดิตภาษีมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยหรือไม่

การนำเงินปันผลทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับเครดิตภาษีมารวมกับคำนวณกับเงินได้อื่นตามมติ กพอ. ครั้งที่ 4/2550

บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน บริษัทก็มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หากบริษัทเลือกใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2551จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แล้ว จึงใช้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 467) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 การใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทมีสิทธิตามกฎหมาย ถูกต้องหรือไม่

ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 460) และ (ฉบับที่ 467)

บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซื้อบุหรี่ต่างประเทศจากบริษัท ฟ. เพื่อขาย ต่อมากรมสรรพสามิตออกประกาศกำหนดราคายาสูบที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรฉบับใหม่และยกเลิกประกาศฉบับเดิม โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากระบบการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขให้ทันกับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาขายปลีกที่กรมสรรพสามิตประกาศกำหนดใหม่ได้ บริษัท ฟ. จึงคำนวณจากฐานราคาขายปลีกตามประกาศกรมสรรพสามิตฉบับเดิม และออกใบกำกับภาษีขายตามราคาขายปลีกดังกล่าวจนกว่าจะแก้ไขระบบเสร็จ โดยจะออกใบลดหนี้ให้ภายหลังได้หรือไม่

แก้ไขระบบการออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ทัน มิใช่เหตุที่จะออกใบลดหนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีข้อกำหนดให้พนักงานพ้นจากตำแหน่งได้เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต่อมา ททท. มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2548-2550 โดยกำหนดให้พนักงานที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ นาย อ. เป็นพนักงาน ททท. ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2520 มีอายุ 58 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกินกว่า 5 ปี ได้รับอนุมัติให้เกษียณอายุก่อนกำหนด และได้รับเงินได้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นาย อ. จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

เงินก้อนที่พนักงาน ททท. ได้รับจากการเกษียณอายุก่อนกำหนด ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทฯซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และและมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ห้าล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2554 บริษัทฯมีกำไรสุทธิรวม จำนวน10,000,000 บาท เป็นกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 6,000,000 บาท และมีกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 4,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯได้คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนำเฉพาะกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษี(กิจการที่ไม่ได้รับBOI จำนวน 4,000,000 บาท) มาคูณอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท (กิจการ SMEs) ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 471) พ.ศ.2551 บริษัทฯจึงอยากทราบว่า การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ถูกต้องหรือไม่

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท

My Portfolio

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี