ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

หากถูกรางวัลสลากกินแบ่ง (ล็อตเตอรี่) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          รางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาลได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(11) แห่งประมวลรัษฎากร  จึงไม่อยู่ในบังคับต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าสำ วิธีทําบัญชี รายรับรายจ่าย ร้านค้า ตัวอย