ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ไฟเขียวต่างด้าวอีก 23 ราย ลงทุนในไทย เม็ แบบ สบช.3 ที่ยื่นต่างจังหวัดต้องเป็นสีเห