ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

ผู้ให้เช่าอาคารไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ซึ่งผู้เช่าต้องรับภาระออกภาษีและนำส่งแทน การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร

          สามารถออกหนังสือรับรองโดยระบุว่าผู้จ่ายเงินออกภาษีให้ และจำนวนภาษีเงินได้ที่ผู้จ่ายเงินได้ออกแทนให้ ต้องนำไปคำนวณเป็นฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย
การเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทไทยจ่ายค่าขนส่งสินค้าทางทะเลให้กับ