ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

การชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ตาม เมื่อห้างหุ้นส่วนนั้นต้องการจะเลิกกิจการ จะต้องชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนเว้นแต่ห้างหุ้นส่วนนั้นจะได้รับคำพิพากษาให้เป็นกิจการที่ล้มละลาย โดยปกติห้างหุ้นส่วนที่จะชำระบัญชีนั้น ผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นผู้ชำระบัญชีเอง หรือจะแต่งตั้งให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ชำระบัญชี ในการชำระบัญชีนั้นจะต้องดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีอยู่ และนำเงินสดที่ได้มาชำระบัญชี ดังนี้

-ให้ดำเนินการชำระหนี้สินบุคคลภายนอกเป็นลำดับแรก

-ให้จ่ายคืนเงินแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้สำรองจ่ายเพื่อการชำระหนี้ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน หรือจ่ายคืนเงินกู้ผู้เป็นหุ้นส่วน

- นำเงินส่วนที่เหลือจ่ายคืนทุนให้ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน

สัมผัสอิสระในการท่องเที่ยวที่ประเทศแคนาด เหตุใดสำนักงานบัญชีคิดราคาแพงในการปิดงบบ