ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

          ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจำ ไม่ใช่การขายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 77/1(8)(10) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/3 แห่งประมวลรัษฎากร
บุคคลธรรมดาสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านอิ ฐานภาษี คืออะไร อัตราภาษี คืออะไร และ สั