ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่

          สัญญาการโอนสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ไม่เข้าลักษณะแห่งตราสารใดตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายหมวดว่าด้วยอากรแสตมป์ จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ ตามมาตรา 104 แห่งประมวลรัษฎากร
ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบต้องเสียเงินเพิ่มเท่า ประเภทเงินได้พึงประเมิน