ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ยื่นแบบ บภ.07 ทางไปรษณีย์ไปแล้ว เมื่อตรวจสอบรายการในประวัติการยื่นแบบในระบบพบว่า ชื่อประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในระบบไม่ถูกต้อง จะแก้ไขอย่างไร

          การยื่นแบบ บภ.07 ทางไปรษณีย์และมีการบันทึกข้อมูลชื่อประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในระบบไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
สิทธิเงินบำนาญ ประกันสังคม วิธีบำบัดกายภาพแก้นิ้วล็อค