ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ส่งออกสินค้าใบกำกับภาษีใช้หน่วยเงินตราต่างประเทศต้องขออนุมัติหรือไม่

           ไม่ต้องขออนุมัติ ตามข้อ 3(1) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 92)  
ทำอย่างไรให้แอพพิเคชั่นบน OS X และ iOS น สิทธิเงินบำนาญ ประกันสังคม