ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะ

ใบเสร็จกรมศุล ขอความรู้ด่วนนะคะว่าต้องใช้เอกสารฉบับไหนค่ะ มาบันทึกบัญชีค่ะ wanwan022
ตอบ: กิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ผ่านด่านกรมศุลกากรนั้น กิจการจะต้องยื่นเอกสารตามระเบียบข้อบังคับของกรมศุลกากรค่ะ กรมศุลกากรจะออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการค่ะ กิจการสามารถนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan012
ขอคืนอากรทำอย่างไรค่ะ บริษัทผู้กู้ทำประกันชีวิตกรรมการเพื่อคุ้