ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มและมีสาขาจะยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาได้เลยหรือไม่

          บริษัทต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน (แบบ ภ.พ.02) ผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ยื่นแบบ ภ.พ.30 รวมกันตั้งแต่เดือนภาษีที่ได้รับอนุมัติ ตามมาตรา 83 แห่งประมวลรัษฎากร 
รับจดทะเบียนบริษัท สตูล ประโยชน์ของเห็ดแชมปิญอง