ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ

บันทึกบัญชีอย่างไรดีคะ ถ้าเราเพิ่มทุนจากหุ้นส่วนในกิจการ wanwan022
ตอบ: wanwan035 wanwan035 wanwan035
ตอบ: ใช้ได้ตลอดไปค่ะ ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่จดทะเบียนไว้ หรือไม่ได้เลิกประกอบการค้าค่ะ :P
การใช้สิทธิประกันสังคมต่อ สามารถสมัครเป็ ต้องการยกเลิกกิจการ