ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลธรรมดาได้รับที่ดินที่ศาลสั่งให้ครอบครองโดยปรปักษ์ ต้องเสียภาษีอย่างไร

          ได้รับในปีไหนถือเป็นเงินได้พึงประเมินของปีนั้น​
รายได้ 2 ล้านแล้ว แต่ยังไม่ได้จด vat จะ รอบระยะบัญชีสำหรับการยื่นภาษีเงินได้นิติ