ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

บริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกอบรมจะถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือทรัพย์สิน

          หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 หากเป็นวัสดุสิ้นเปลืองถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ ​
ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่ หุ้นทุนที่ได้รับคืน