ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว

ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่จัดตั้งแล้ว แต่ยังไม่ไดปิดงบต้องทำอย่างไร wanwan010
ตอบ: ต้องปิดงบการเงินด้วยค่ะ wanwan038 wanwan038
หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะม บริษัทส่งพนักงานไปฝึกอบรมและอุปกรณ์ที่ใช