ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

หนังสือเชิญพบของกรมสรรพากร ถ้าไม่ไปพบจะมีความผิดร้ายแรงหรือไม่

          ไม่มีความผิดร้ายแรง แต่จะมีผลเสียหากไม่ไปชี้แจงหรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาจถูกออกหมายเรียกเพื่อทำการตรวจสอบ และประเมินภาษีตามหลักฐานเท่าที่มีอยู่ได้​
การฝากขาย มีส่วนลดจ่าย จะต้องบันทึกบัญชี ขอสอบถามการดำเนินการต่อบริษัท/ห้างหุ้นส่