ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

บุคคลธรรมดาประกอบกิจการรับจำนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

          1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               กิจการรับจำนำรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือทะเบียนรถยนต์ ดอกเบี้ยจากการรับจำนำรถ ทะเบียนรถ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า เข้าลักษณะเป็นเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามมาตรา 40(4)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีที่มีเงินได้พึงประเมิน            2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนและเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 91/2(4) แห่งประมวลรัษฎากร            3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย               เมื่อได้รับดอกเบี้ยจากการรับจำนำดังกล่าวจากนิติบุคคลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 50(2) แห่งประมวลรัษฎากร
การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี การตร รายได้เงินปันผล