ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ในการทำลายสินค้าของบริษัทต้องแจ้งกรมสรรพากรทราบหรือไม่อย่างไร

          ต้องทำหนังสือพร้อมทั้งระบุวันเวลา สถานที่ พร้อมทั้งจำนวนสินค้าที่ทำลายแจ้งให้สรรพากรพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทำลาย ตามข้อ 3(3.2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541ฯ
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เงินประกันที่เรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาซ