ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

บัตรภาษีหมดอายุ

บัตรภาษีหมดอายุ ต้องทำยังไงคะ wanwan035
ไอทีและเทคโนโลยีกับผู้สูงวัยก็ใช้ได้ ทำไมต้องเลือก บริษัท ปังปอน จำกัด