ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคเงินเข้ากองทุนมหาวิทยาลัย หักค่าลดหย่อนได้หรือไม่

          หากกองทุนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นนั้นเป็นองค์การสาธารณกุศลที่เป็นไป ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) สามารถนำมาหักลดหย่อนได้​
บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างมหาจุฬาลงกรณ์