ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคเงินถวายในหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บริษัทจะถือเป็นเงินบริจาคเพื่อการกุศลได้หรือไม่

           ได้โดยใช้หนังสือตอบรับการถวายเงินจากสำนักราชเลขาธิการประกอบกับสำเนาเช็คที่ผ่านการขึ้นเงินแล้วเป็นหลักฐานในการหักรายจ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี(3) แห่งประมวลรัษฎากร 
บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้วัดได้รับยกเว บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้