ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

บริจาคสินค้าให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

          การบริจาคสินค้าให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2534 
บริจาคสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย เสียภาษีมูล บริจาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน ให้แก่