ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นโยบายบัญชีแตกต่างกัน เมื่อจะใช้นโยบายบัญชีเหมือนกันต้องขออนุมัติกรมสรรพากร

          เนื่องจากการคำนวณรายได้รายจ่ายตามวิธีการทางบัญชี Marked to Market  เป็นการคำนวณโดยใช้เกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร และเป็นการเปลี่ยนวิธีการทางบัญชีในการคำนวณรายได้รายจ่าย  ธนาคารจะต้องยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทางบัญชีเพื่อคำนวณรายได้รายจ่ายตามมาตรา 65 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลไทย เปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่า บมจ. ก จ่ายเงินปันผลจากทรัพย์สินที่ยกมาจ