ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลไทย เปลี่ยนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ ถือเป็นนิติบุคคลต่างประเทศหรือไม่

          ถือเป็นนิติบุคคลไทย เนื่องจากจดทะเบียนตามกฎหมายไทย​
นิติบุคคลได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในบริ นโยบายบัญชีแตกต่างกัน เมื่อจะใช้นโยบายบั