ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลอาคารชุดต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอะไร

          นิติบุคคลอาคารชุดไม่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ จึงไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
นิติบุคคลอาคารชุดต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่า นิติบุคคลอาคารชุดต้องเสียภาษีหรือไม่