ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลอาคารชุดชาญ ให้บริการสถานที่จอดรถและโทรศัพท์สาธารณะ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือไม่ หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 ไว้แล้วจะขอคืนได้หรือไม่

          นิติบุคคลอาคารชุด เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร            กรณีนิติบุคคลชาญ ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 เป็นการเสียภาษีเงินได้โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย           หากมีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีดังกล่าว ก็ให้ยื่นคำร้อง ตามแบบ ค.10 เป็นรายปีภาษี ภายในกำหนด 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลอาคารชุดจ่ายเงินเดือนพนักงาน หร นิติบุคคลอาคารชุดต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่า