ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ประกอบกิจการในไทย มีหน้าที่เสียภาษีอะไรบ้าง

          บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้ลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อ ยื่นรายการและเสียภาษีที่คำนวณจากกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีมูลค่าเพิ่มหากประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและมีรายได้เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
นิติบุคคลที่ขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีและ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้ทำกิ