ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลต่างประเทศมีตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศดำเนินการเดินเรือในไทย ต้องเสียภาษีอย่างไร

          ให้ตัวแทนของนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีเหมือนนิติบุคคลทั่วไป ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลต่างประเทศ ไม่มีตัวแทนหรือ สำนั นิติบุคคลต่างประเทศได้รับใบอนุญาตประกอบธ