ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ไม่ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน จะถูกปรับเท่าใด

          กรณีนิติบุคคลไม่ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีภายในกำหนดเวลา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 3 ทวาทศ แห่งประมวลรัษฎากร แต่ให้เปรียบเทียบปรับกระทงละ 500 บาท ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร  
นิติบุคคลขายที่ดินที่มีไว้เพื่อประกอบกิจ นิติบุคคลจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบก