ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แตกต่างกับนิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ หรือไม่

          นิติบุคคล ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในไทยแต่ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(2)-(6) แห่งประมวลรัษฎากร ที่จ่ายจากหรือในไทย ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หากเป็นประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนอาจลดได้หรือไม่ต้องเสียภาษี           ส่วนนิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528ฯ เป็นกรณีการจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบกิจการในไทย โดยมิได้มีสำนักงานสาขาตั้งอยู่เป็นการถาวรในไทย    
นำเฟอร์นิเจอร์ไปฝากขายที่ห้างจะออกใบส่งข นิติบุคคล ได้จัดสร้างหรือบำรุงรักษาสนามก