ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม จะนำมาเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่

          ถือเป็นภาษีซื้อได้ ตามมาตรา 77/1(18)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
นำเข้าทรัพย์สินจากต่างประเทศต้องใช้อัตรา นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ถ้าเป็นวันเสาร