ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นำสินค้าออกไปแสดงที่งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใด

          กรณีบริษัทส่งสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไปแสดงและขาย ณ งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยบริษัทได้ดำเนินพิธีการศุลกากรและยื่นใบขนสินค้าขาออกในนามของบริษัท ถือเป็นการขายโดยการส่งออก ตามมาตรา 77/1(8)(ค) และ (14) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร 
นำส่งหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.53 เ นำเข้าทรัพย์สินจากต่างประเทศต้องใช้อัตรา