ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

นาง ก ได้รับเงินจากกองทุนประกันสังคม เนื่องจากคลอดบุตร ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

          ไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42(25) แห่งประมวลรัษฎากร
นาง ก ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิล นาง ก. ขายที่ดิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน