ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

จ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร หักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 5

          เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนตามสัญญาเช่าดังกล่าวไม่ว่าจะคิดคำนวณอย่างไร ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ตามข้อ 6 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ​
จ่ายค่าเช่าเครื่องจักรโดยมีการแยกค่าเช่า จ่ายค่าเช่าเรือให้นิติบุคคลในสิงคโปร์และ