ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

คู่ฉบับสัญญาปิดอากรแสตมป์เท่าใด

          1. ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท คู่ฉบับให้เสียอากร 1 บาท             2. ถ้าต้นฉบับเสียอากรเกิน 5 บาท คู่ฉบับให้เสียอากร 5 บาท ​
คู่ฉบับสัญญาจ้างมีหลายชุด ต้องปิดอากรแสต คู่สมรสได้ลาออกจากงานแล้ว จะขอหักลดหย่อน