ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

คนต่างด้าวเดินทางออกจากไทยโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากรต้องเปรียบเทียบปรับอย่างไร

          ตามมาตรา 4 นว แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งปรับทั้งจำ แต่อัตราเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา 3 ทวิ(1) แห่งประมวลรัษฎากร ขั้นต่ำกระทงละ 1,000 บาท
คนต่างด้าวยื่นแบบ ล.ป.10.1 ขอมีเลขประจำต คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจจดทะเ