ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ขายต้นไม้และรับจัดสวน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการรับจัดสวน เมื่อขายต้นไม้พร้อมจัดสวนออกใบเสร็จรับเงิน ต่อมาลูกค้าขอให้ออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่

          ได้ โดยออกใบกำกับภาษีสำหรับการจัดสวน
ขายคืนหน่วยลงทุน RMF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยก ขายตั๋วโดยสารให้กับคนโดยสารหรือผู้รับบริ