ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การเบิกจ่ายเงินค่าวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 มีการจ่ายเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ทำให้ส่วนราชการผู้จ่ายเงินไม่สามารถนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2550 ได้ จะต้องทำอย่างไร

          ส่วนราชการผู้จ่ายเงิน คือ สำนักบริการงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมทั้งนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ออกไปถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ทำให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มรวมถึงค่าปรับอาญา หากยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้ ​
การเช่าลิสซิ่งจะต้องเป็นทรัพย์สินใหม่หรื การเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ