ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 มีกำหนดเวลาการยื่นแบบอย่างไร หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับอย่างไร

          กำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 ต้องยื่นแบบภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่ก็ตาม พร้อมบัญชีรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ที่มีผู้สอบบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรอง แต่ไม่ต้องแนบงบดุล หากยื่นแบบเกินกำหนดเวลาต้องเสียค่าปรับ ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 41) พ.ศ.2559 ไม่เกิน 2,000 บาท และเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ถ้ามีเงินภาษีต้องชำระ
การยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 มีในกรณีใดได้บ้าง การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต