ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ต้องแนบหนังสือรับรอง การยื่นแบบ ภ.ง.ด.55 มีกำหนดเวลาการยื่นแบ