ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ.2540 นั้น เมื่อบริษัทยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ของเรือทั้งหมดนับแต่วันยื่นคำขอใช่หรือไม่

          บริษัทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ.2540 ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดี กรมสรรพากรกำหนด ทั้งนี้ ตามข้อ 8 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72) โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ของเรือที่บริษัทได้แจ้งรายละเอียดไว้ในแบบคำขอนั้น ตั้งแต่วันที่บริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้
การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 314) พ.ศ.2540 นั้น เมื่อบริษัทยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานประเมินตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากร บริษัทจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ของเรือทั้งหมดนับแต่วันยื่นคำขอใช่หรือไม่
การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝา การยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับครูชาวอเมริกัน