ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การประมาณการ จะดูจากรายรับ/รายจ่าย อย่างไร จึงจะใกล้เคียงกับความเป็นจริง

          ต้องจัดทำประมาณการกำไรหรือขาดทุนสุทธิ (ทั้งปี) ซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำหรือจะได้ทำในรอบบัญชีได้กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเท่าใด ให้นำกึ่งหนึ่งของกำไรสุทธิที่ประมาณการได้นั้นมาคำนวณภาษีตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
การประปานครหลวงทำสัญญาวางท่อให้กับสำนักง การประเมินภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ