ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การตัดหนี้สูญกรณีลูกหนี้ได้ถูกบริษัทฟ้องร้องและศาลตัดสินให้ล้มละลายสามารถตัดจำหน่ายหนี้สูญได้อย่างไร

          ให้จำหน่ายเป็นหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้และถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ศาลรับคำฟ้องหรือยื่นคำขอรับชำระหนี้และศาลได้มีคำสั่งรับคำขอรับชำระหนี้นั้นแล้ว ตามข้อ 7 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ.2534)
การตัดมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน ปฏิบัติอย การตัดหนี้สูญที่มีจำนวนเงินเกิน 500,000