ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดแสดงสินค้า (บูธ) ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

          การจัดแสดงสินค้าโดยการไปเช่าบูธจากบุคคลอื่น เพื่อให้บริการจัดแสดงสินค้า มีระยะเวลาเป็นการชั่วคราว ถือเป็นการจ่ายค่าจ้างทำของ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามข้อ 14 และ ข้อ 19 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.90/2542ฯ 
การจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และประกัน การจ่ายชำระค่าบริการในการใช้ซอฟต์แวร์และ