ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจั
เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

บทความที่น่าสนใจ

การจัดทำรายงานภาษีซื้อต้องลงรายการเป็นชื่อบริษัทผู้ขาย หรือรายละเอียดสินค้า

          การลงรายงานภาษีซื้อให้ลงรายการเป็นรายใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปเรียงตามลำดับที่ได้รับด้วยชื่อบริษัทผู้ขาย ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับใบกำกับภาษี ส่วนรายละเอียดสินค้าให้ลงในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามข้อ 8 และ ข้อ 9 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)
การจัดทำรายงานภาษีขาย-ซื้อ และใบกำกับภาษ การจัดทำหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประช