ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การจัดทำรายงานภาษีขาย-ซื้อ และใบกำกับภาษี สามารถทำเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่

          รายงานภาษีขาย-ซื้อ สามารถจัดทำเป็นภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องขออนุมัติจากอธิบดี ตามข้อ 10 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)  สำหรับใบกำกับภาษีก็สามารถกระทำได้เช่นเดียวกัน ตามข้อ 8 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.86/2542ฯ
การจัดทำรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ การจัดทำรายงานภาษีซื้อต้องลงรายการเป็นชื