ใบกำกับภาษี คือ Tax Invoice ใบกํากับภาษี
ใบกำกับภาษี (อังกฤษ: Tax Invoice) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำ

บทความที่น่าสนใจ

การคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล กรณีผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ต้องคำนวณจากยอดก่อนหรือหลังหักเงินได้ยกเว้น 190,000 บาท

          ยอดเงินได้ก่อนหักเงินได้ยกเว้น 190,000 บาท ​
การคำนวณหักลดหย่อนบุตร กรณีต่างฝ่ายต่างม การคำนวณเงินเพิ่มของแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ