ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ ต้องทำอย่างไร

          ผู้ประกอบกิจการค้าปลีกสามารถยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อต่ออธิบดีกรมสรรพากร โดยยื่นแบบคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษี ตามประมวลรัษฎากร (แบบ ภ.พ.06) จะต้องแนบเอกสารและรายการดังต่อไปนี้            1. คุณสมบัติโดยย่อของเครื่องบันทึกการเก็บเงิน           2. รายละเอียดรุ่น ยี่ห้อ หมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) และจำนวนเครื่องบันทึกการเก็บเงินที่ขออนุมัติ           3. แผนผังแสดงตำแหน่งการวางเครื่องบันทึกการเก็บเงิน           4. ในกรณีที่มีการต่อเชื่อมเครื่องบันทึกการเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นให้แสดงแผนผังระบบการต่อเชื่อมดังกล่าวด้วย           5. ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ และตัวอย่างรายงานการขายสินค้าหรือการให้บริการประจำวันที่ออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ทั้งนี้ ตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ​
การขอหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษา การขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี ต้องใช้