ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่เกิดเหตุธรณีพิบัติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ สำหรับเดือนธันวาคม 2547 มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2548 ออกไปเป็น ภายในวันที่ 18 เมษายน 2548 หากผู้เสียภาษียื่นแบบเกินกำหนดเวลาที่ขยายให้ โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนธันวาคม 2547 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 จะต้องรับผิดเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2548 หรือ วันที่ 17 มกราคม 2548 (วันที่ 15 และ 16 มกราคม 2548 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์)

          เนื่องจากยื่นแบบ ภ.พ.30 เกินกำหนดเวลาที่ขยายให้ จึงไม่ได้รับการขยายเวลายื่นแบบฯ และต้องรับผิดเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2548​
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 และชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่เกิดเหตุธรณีพิบัติในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ สำหรับเดือนธันวาคม 2547 มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2548 ออกไปเป็น ภายในวันที่ 18 เมษายน 2548 หากผู้เสียภาษียื่นแบบเกินกำหนดเวลาที่ขยายให้ โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 สำหรับเดือนธันวาคม 2547 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 จะต้องรับผิดเงินเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2548 หรือ วันที่ 17 มกราคม 2548 (วันที่ 15 และ 16 มกราคม 2548 เป็นวันเสาร์-อาทิตย์)
การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้านและที่ดินโดยจำ การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 ให้แก่