ชาว ต่างชาติ แต่ บุคคล เหล่านี้จะมา ประก
หมายถึง ชาวต่างชาติ แต่บุคคลเหล่านี้จะมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ต้องมีคุณสมบัติถูกต้องตาม กฎหมาย พ.ร.บ.การะประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

บทความที่น่าสนใจ

ก่อสร้างอาคารเพื่อทำเป็นอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า บริษัทสามารถนำค่าก่อสร้างมาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่

          ไม่ได้  เนื่องจากเป็นภาษีซื้อของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามข้อ 2(3) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 42)  
กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งได้รับเงินปันผล แ กาชาดจังหวัดซื้อสินค้าเพื่อออกงานกาชาดต้